KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
DAMLA LPG CNG GAZ SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ  olarak, Kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili yasal mevzuat gereğince ve “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.
Şirketimiz Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’nın “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin toplama yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’ nın 11 inci maddesinde sayılan hakların neler olduğu ile ilgili şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metninde “Kişisel Veriler” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Verileri” de kapsar.
Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileri, firmamız ile kişisel veri sahibi arasındaki ilişkiye bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, firmamız birimlerince oluşturulacak ve güncellenerek işlenecek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.
Kişisel verileri, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı KVKK’ nın 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veriler işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecek ve aynı Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddeleri kapsamında aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:
Firmamız aracılığıyla ürün ya da hizmet alımı için başvurduğunuzda durumunda bizimle doğrudan veya dolaylı olarak paylaşacağınız;
Kimlik bilgileriniz (T.C./yabancı kimlik numaranız, adınız ve soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, anne ve baba adınız, medeni haliniz ve kimlik belgeniz ve/veya kimlik paylaşım sistemi üzerinde yer alan diğer bilgiler); Adres ve iletişim bilgileriniz (ev/iş adresiniz, ikamet süreniz, telefon numaralarınız, e-posta adresiniz ve/veya adres paylaşım sistemi üzerinde yer alan diğer bilgiler), Öğrenim durumu bilgileriniz, iş ve meslek bilgileriniz (temel çalışma şekliniz, mesleğiniz, sektör ve işyeri bilgileriniz), Satın aldığınız araca ilişkin fatura, ruhsat, (marka, model, şasi numarası, plaka,fatura/satış bedeli, kasko, vb. bilgiler), Sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, üyenin tüm alışveriş bilgileri, yani hangi üye işyeri, alışveriş noktası ve zamanı, ne kadar ödeme yaptığı, hangi kampanyadan faydalandığı, aldığı indirim tutarı, alışverişindeki ürün bilgileri, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileriniz; Yasaların öngördüğü haklardan faydalanılabilmesi amacıyla bizimle paylaşmayı tercih edeceğiniz ek bilgiler (maluliyet belgesi ve benzeri bilgiler) size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve KVKK başta olmak üzere 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde olmak üzere, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda açık rızanıza istinaden ve yalnızca bu amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir:
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanması, satışı, pazarlanması, tanıtımı ve satış sonrası destek hizmetleri süreçlerinin planlanması, takibi ve geliştirilmesi; Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin avantajlardan ve kampanyalardan faydalanmak ve bunlardan haberdar olmak üzere ticari elektronik ileti izni vermiş olmanız halinde, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütülmesi, söz konusu hususlarda tercih ettiğiniz iletişim kanalları üzerinden iletişim kurulması; Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM çalışmaları), sadakat programı, üyelik işlemleri süreçlerinin planlanması ve/veya icrası; Çağrı merkezimiz veya Şirketimizin diğer iletişim kanalları üzerinden bize ulaşmanız halinde, taleplerinizin, önerilerinizin ve şikâyetlerinizin alınması ve bunların karşılanması ve yanıtlanması için gerekli doğrulama, kayıt ve işlemlerin gerçekleştirilmesi; Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası; Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin, sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum aktivitelerinin, sponsorluk faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası; Hizmet kalitemizi geliştirmek ve süreçlerimizi iyileştirmek amacıyla çalışmalar yapılması, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi; Şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülebilmesi, kayıtların oluşturulması ve finansal raporların hazırlanması; Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgi ve belgelerin temini; Tabi olduğumuz yasal düzenlemeler çerçevesinde ilgili resmi kurumlara yönelik bildirim, raporlama, muhafaza ve ibraz yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi; Şirketimizin faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde kanunlara ve ilgili diğer mevzuata, şirket içi politika, kural ve teamüllere uygun olarak yürütülmesi, bilgilerin zamanında elde edilebilirliğinin ve güvenliğinin sağlanması amacıyla iç kontrol süreçlerinin ve iç / dış denetim faaliyetlerinin yürütülmesi; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla, aktarılmalarını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla, tabi olduğumuz KVKK başta olmak üzere, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak ve gerekli her türlü teknik ve idari önlemler alınmak kaydıyla, aşağıda belirtilen kategoriler kapsamında yine aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:
Şirketimiz kanalı ile satın alınan ürün ve hizmetlerin satın alınması ifası kapsamında anlaşmalı satıcılar/bayiler, Şirketimizin ana ürün tedarikçisi LOVATO GAS S.P.A; Şirketimiz’in sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin avantajlardan ve kampanyalardan faydalanmak ve bunlardan haberdar olmak üzere izin vermiş olmanız halinde, bunlara ilişkin sizi bilgilendirebilmek amacıyla SMS, e-posta ve mobil cihazlara her türlü elektronik ileti gönderimi hizmeti sunan iş ortaklarımız, telekomünikasyon şirketleri ve servis sağlayıcılar; İş birliği yaptığımız sigorta şirketleri ve iş ortaklarımızla ortak kampanyalar sunmamıza ve bu kapsamda iş ortaklarımız ile verilerinizin paylaşımına izin vermeniz halinde bu kurum ve kuruluşlar; Yasal bildirim ve raporlama yükümlülüklerimiz çerçevesinde T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili sair resmi kurum ve kuruluşlar; Şirketimiz’i denetlemeye ve bilgi talep etmeye yetkili olan resmi kurum ve kuruluşlar, denetçiler; Adli/idari soruşturmalar veya ihtilaflar çerçevesinde talep edilmesi halinde savcılık, mahkemeler ve benzeri resmi kurumlar; Tüketici davaları çerçevesinde yasal takip sürçlerinin yürütülebilmesi ve yasal yükümlülüklerimizin doğru ifası amacıyla anlaşmalı hukuk büroları ve icra müdürlükleri; Piyasa araştırması, ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında Kanun kapsamında gerekli izinlerin olması durumunda araştırma ve anket şirketleri; Teknik zorunluluklar çerçevesinde internet sitemiz, mobil uygulamalarımız, Şirketimiz’ce kullanılan yazılım ve benzeri teknolojik altyapılarımızın işletilmesinden sorumlu olan tedarikçilerimiz; Gerekli olan durumlarda tarafınıza bilgi, belge, yazışma ve benzeri bildirimlerin gönderilebilmesi amacıyla anlaşmalı kargo şirketleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ve Türkiye Noterler Birliği (TNB); Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olabilecek durumlarda ilgili diğer yetkili kurum ve kuruluşlar; Kurumumuzu denetlemeye ve bilgi talep etmeye yetkili olan resmi kurum ve kuruluşlar; Adli soruşturmalar veya ihtilaflar çerçevesinde talep edilmesi halinde savcılık, mahkemeler ve benzeri resmi kurumlar; Yasal takibe alınan kredilere ilişkin süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla anlaşmalı hukuk bürosu ve avukatlar, varlık yönetimi şirketleri ve icra müdürlükleri; Piyasa araştırması, ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında izniniz çerçevesinde araştırma ve anket şirketleri; Teknik zorunluluklar çerçevesinde internet sitemiz, mobil uygulamalarımız ve benzeri teknolojik altyapılarımızın işletilmesinden sorumlu olan tedarikçilerimiz; Gerekli olan durumlarda tarafınıza bilgi, belge, yazışma ve benzeri bildirimlerin gönderilebilmesi amacıyla anlaşmalı kargo şirketleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ve Türkiye Noterler Birliği (TNB); Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olabilecek durumlarda ilgili diğer yetkili kurum ve kuruluşlar,Sosyal Medya Bağlantıları, Web sayfamız sosyal ağlara bağlantılar içerir.
Web sitemizi ziyaret ederken kişisel verilerinizi korumak için sosyal eklentileri kullanmıyoruz. Bunun yerine, sosyal medya platformlarına kolay paylaşım sağlayarak HTML linkleri web sitesine yerleştirilmiştir. Bağlantıları web sitesine gömmek, web sitemizden bir sayfa açarken çeşitli sosyal medya ağ sunucularıyla doğrudan bağlantıyı engeller. Düğmelerden birine tıklandığında, bir tarayıcı penceresi açılır ve kullanıcıyı ilgili servis sağlayıcı web sitesine yönlendirir (giriş yaptıktan sonra) “Beğen” veya “Paylaş” düğmesi kullanılabilir.
Veri işlemenin amacı, kapsamı ve kişisel verilerinizin sağlayıcı web siteleri tarafından kullanılması ve mahremiyetinizi korumak için haklarınız ve olası ayarlarınız hakkında daha fazla bilgi için, lütfen ilgili servis sağlayıcının veri koruma bilgilerine bakın.
Facebook:     http://www.facebook.com/policy.php
Twitter:     https://twitter.com/privacy
Instagram:     https://help.instagram.com/155833707900388
You Tube:     https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
LinkedIn:     https://www.linkedin.com/legal/impressum

Veri işleme süresi:
Kişisel verileri, işbu Aydınlatma Metni’ nin “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlıklı maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; diğer ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işlenme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işlenme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.
Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11 inci Maddesinde Sayılan Hakları:
Kişisel veri sahibi, KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28 inci maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, aynı Kanun’un 11 inci maddesi çerçevesinde Üniversiteye başvurarak, kişisel verilerinin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7 inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.
Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).

Yukarıda anılan haklarınızı kullanmayı talep etmeniz halinde lütfen, (e-mail adresi) [email protected]  adresine eposta gönderiniz. 

Kişisel verileriniz Firmamız tarafından her zaman güncellenebilir. (örn. Adres değişikliği)

İstediğiniz zaman onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri çekmek için Yeşilça Sanayi Sitesi A Blok No : 16 ŞAŞMAZ / ANKARA adresine  yazılı veya elektronik ortmada [email protected] adresine talebinizi gönderiniz. Onayınızın geri çekilmesi,  onay çekilmeden önce izin verilmiş olan işlemlerin geçerliliğini etkilemez.